Kişisel Verilerin Korunması

Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmet ve uygulamalarımızdan faydalanan hastalarımız ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri olarak gerektiği hallerde KVKK ’ya uygun şekilde hastalarımıza, ziyaretçilerimize (internet sitesi ziyaretçilerimizi de kapsamaktadır) ve iş bağlantılarımıza ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

1.1 Hastalarımızdan Topladığımız Kişisel Veriler:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı gibi kişinin kimliğine dair
İletişim Verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan
Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre hastalarımızdan topladığımız ödeme bilgisi, ödeme tutarı ve faturalama bilgileri gibi
Görsel / İşitsel Veriler: Hasta fotoğrafları gibi kişisel
Özel Nitelikli Kişisel Veriler-Sağlık Verileri: Hasta tıbbi raporları, laboratuvar

/test/ analiz sonuçları, muayene verileri, tıbbi özgeçmiş, sağlık durumuna ilişkin şikâyet ve tanılar, ölçümler, reçete bilgileri dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişinin sağlığına dair verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler-Genetik Veriler: Hastalardan topladığımız genetik örnek/numune, genetik bulgular ve analiz sonuçları gibi kişinin genetik yapısına ilişkin kişisel
Diğer Kişisel Veriler: Hastalardan topladığımız aile bireylerine ait kişisel veriler, boy/kilo/kemik yapısı gibi kişisel veriler, pazarlama verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan
1.2. Ziyaretçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler
Kimlik Verileri: Adı, soyadı gibi kişinin kimliğine dair
İletişim Verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
1.3. İş Bağlantılarımızdan Topladığımız Kişisel Veriler (İnternet sitesi ziyaretçilerimizi de
kapsamaktadır)

Kimlik Verileri: Adı ve soyadı gibi kişinin kimliğine dair
İletişim Verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan
Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları, Ziyaret Kayıtları gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi,

Merkezimiz kayıt/giriş ve uygulamalar sırasında basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
İnternet sitemiz, çeşitli sosyal medya mecralarında Genklinik adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
Merkezimizde yer alan uygulamalar (Yapılan tetkiklerde kullanılan araçlar, programlar vb.) aracılığı ile;
Şahsınızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,
Yaptığımız görüşmeler ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri’nin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla;

Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Açık rızanızın bulunması,
Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, mahremiyetinize özen göstererek KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri tarafından sunulacak olan hizmetle ilgili tarafınızla danışmanlık sözleşmesi ilişkisinin kurulması ve ifası, kişiye özel tıp kapsamında genetik çalışma ve analizlerin yürütülmesi,Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri tarafından size sunulan hizmetler ile talep ve beklentilerinizin mümkün olan en iyi şekilde karşılanması,
Uygulamalarımızdan hastalarımızı faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
Faaliyetimiz kapsamındaki uygulamaları sunmak ve süreci yönetmek amacıyla hastalarımız ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; uygulamalarımıza ilişkin yazışma, bildirim ve randevu onaylarının sağlanması;
Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi;
Dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, Hasta memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
Daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması;
İş bağlantıları, yetkili uygulayıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
Faaliyetlerimiz kapsamında planlama, raporlama, hasta istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla kullanılması ve/veya
Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
4. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; yurtiçinde bulunan ve işbirliği yaptığımız laboratuvarlara, yetkili uygulayıcılar gibi size sağlanan hizmetler alanında hizmet aldığımız iş bağlantılarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları
5.1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
5.2. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla bize iletebilirsiniz.

Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri , kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

5.3. Şikâyet

Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri’ne yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi, verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

6. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: Genklinik Genetik Hastalıkları Tanı, Tedavi, Araştırma Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Cumhuriyet mahallesi Halaskargazi caddesi No:115/2 Daire:2 Şişli/İstanbul
Telefon: +90 212 231 51 73
e-posta adresi: genklinik@genklinik.com